49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΡΩΜΕΝΑΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σχολικός Κανονισμός 2021 -2022

 

“Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις”

Νόμος 4610/2019 - e-nomothesia

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Άρθρα 1-99

Νόμος 4610/2019 - e-nomothesia

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρα 100 -260

15-05-19 Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αλλαγές για το νέο Λύκειο

 


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1.    Η ώρα έναρξης λειτουργίας του Σχολείου είναι 8:15 και το 7ωρο τελειώνει στις 14:00.

2.    Η καθαριότητα είναι ευθύνη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Κατά την είσοδο στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση τροφίμων και αναψυκτικών.

3.    Κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου οι μαθητές δεν περιφέρονται άσκοπα στους διαδρόμους. Δε γίνονται δεκτοί στην τάξη μετά την είσοδο του καθηγητή. Η απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς άδεια απαγορεύεται. Άδεια εξόδου από τον χώρο του Σχολείου χορηγείται μόνο από την Διεύθυνση του σχολείου, αφού προηγουμένως ενημερωθούν οι γονείς του μαθητή.

4.    Η προσέλευση και παραμονή εξωσχολικών ατόμων στον χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται.

5.    Η χρήση του ασανσέρ δεν επιτρέπεται από τους μαθητές. Εξαιρούνται, φυσικά οι τραυματίες μαθητές.

6.    Οι φθορές που αποδεδειγμένα προκάλεσε μαθητής στον εξοπλισμό και στην υποδομή του σχολείου βαραίνουν τον ίδιο. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν οι γονείς του.

7.    Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν κινητό στο χώρο του Σχολείου (Απόφαση Γ2/132328 /7-12-06 και Γ2/100553/04-09-12)

8.    Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου (Ν.3730/2008, Ν. 3868/2010, Υπ.Απ 88202/25-6-2009)

9.    Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

1.  Να ενημερώνουν οι ίδιοι το σχολείο, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας στο παιδί.

2.  Να καταθέσουν αίτηση, εφόσον το παιδί χρειάζεται απαλλαγή από τη Γυμναστική.

3.  Να καταθέσουν το Δελτίο Υγείας των παιδιών τους (αφορά μαθητές της Α' Λυκείου)

4.  Να ενημερώσουν το σχολείο για το ποιος ασκεί την κηδεμονία του παιδιού και ιδιαίτερα οι γονείς των μαθητών της Α' Λυκείου, να υπογράψουν για την εγγραφή των παιδιών τους έγκαιρα.

5.  Να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων κηδεμόνα-μαθητή που έχουν κατατεθεί στο Σχολείο.

6.  Να προσκομίσουν στο σχολείο πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:     (ΠΔ 104/1979)

1.  Ο μαθητής έχει δικαίωμα να απουσιάσει 114 ώρες τον χρόνο. Από αυτές, οι πάνω από τις 50 ώρες πρέπει να είναι όλες δικαιολογημένες.

2. Ο γονιός ή ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει με απλή αίτηση του απουσίες μέχρι 2 συνεχόμενες ημέρες και όχι πάνω από δέκα ημέρες τον χρόνο.

3.  Οι πάνω από 2 ημέρες συνεχόμενες απουσίες, δικαιολογούνται με ιατρική βεβαίωση, η οποία συνοδεύεται από αίτηση του κηδεμόνα.

4.  Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τον κηδεμόνα μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα επιστροφής του μαθητή στο Σχολείο.

5.  Οι ενδιάμεσες μονόωρες απουσίες δεν δικαιολογούνται.

6. Οι απουσίες μαθητή από τη μη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις του Σχολείου (εκδρομές, εκκλησιασμός, γιορτές,....) καταχωρίζονται με βάση το νόμο.

7.  Αν το σύνολο των απουσιών υπερβεί τις 114, ισχύουν άλλες διατάξεις.

 

Τα τηλέφωνα του σχολείου είναι: 210-2284300 – 210-2116901 – 2102116740

 

 

Αθήνα, 11-9-2017

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΠΕ06 Αγγλική Φιλολογία, ΠΕ13 Νομικός

 


 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων  χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού  έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση

κατά την οποία:

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)».

Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115−164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ΄ του άρθρου 1 του π.δ. 294/1980.

3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

6. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164)

απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκα έξι (16).

7. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

 


 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 49 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ έως 30 Ιουνίου 2017

Ο Σχολικός κανονισμός πρέπει να περιέχει λογική, γενικά αποδεκτές , κατανοήσιμες  και εφαρμόσιμες διατάξεις. Να δίνει έμφαση στην πρόληψη και όχι στην θεραπεία. Να διέπεται από τον αλληλοσεβασμό της προσωπικότητας  όλων των μελών της Σχολικής κοινότητας . Ευνοϊκό περιβάλλον Σχολικής ζωής μέσα στο οποίο ο μαθητής δραστηριοποιείται  και προσπαθεί να καταξιωθεί , θα λειτουργήσει πολύ θετικά.

*      Να καλλιεργείται η αίσθηση της ευθύνης στους μαθητές σε ότι αφορά την ποιότητα των Σχολικών χώρων. Καθαροί χώροι αιθουσών, εργαστηρίων…

*      Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋπόθεση αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της Σχολικής κοινότητας. Χρειαζόμαστε κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον.

*      Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών στο Σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της Σχολικής εργασίας  φανερώνει τον σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύεται  στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Διαφορετικά  ευτελίζετε  το κύρος του Σχολείου.

*      Σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη Σχολική περιουσία, στα εποπτικά μέσα και στην υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, ζημιές, κακή χρήση δείχνουν έλλειψη σεβασμού της δημόσιας περιουσίας.

*      Χρειάζεται σωστή, καλή και δημιουργική χρήση του Σχολικού βιβλίου.

*      Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του Σχολείου δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί αρνητικοί λόγοι. Επομένως η μεταφορά και η χρήση αυτών στο χώρα του Σχολείου πρέπει να αποφεύγεται. Το Σχολείο μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες των μαθητών για επικοινωνία.

*      Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική.

*      Το Σχολείο έχει την υποχρέωση να ρυθμίσει το θέμα της καθυστερημένης προσέλευσης των μαθητών την πρώτη ώρα με βάση την εξής γενική αρχή:

Δεν επιτρέπεται να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν, ούτε να καλλιεργείται η άποψη ότι μπορεί ο μαθητής να καθυστερεί χωρίς συνέπειες και ευθύνες.

*      Το κάπνισμα των μαθητών στο χώρο του Σχολείου δεν είναι παιδαγωγικό, ορθό να νομιμοποιηθεί με την ανοχή του Σχολείου. Το Σχολείο με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας  του οφείλει να αποδοκιμάσει αυτήν την επιβλαβή, άχρηστη και επικίνδυνη συνήθεια.

*      Ευαίσθητο ζήτημα είναι και αυτό που αφορά την    κόσμια  και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα. Στις ακραίες περιπτώσεις  έχει λόγο και το 15 μελές  των μαθητών.

*      Οι μαθητές/τριες δεν  απομακρύνονται από το χώρο του Σχολείου χωρίς την σχετική άδεια από τον Δ/ντή

*      Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τις φθορές που θα προκαλέσει και ελέγχεται πειθαρχικά. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν οι γονείς.

Σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:

  1. Άσκηση σωματικής ή  ψυχολογικής βίας
  2. Η απουσία από μάθημα χωρίς ενημέρωση του καθηγητή
  3. Η έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια
  4. Η προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή
  5. Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας
  6. Η οικειοποίηση  αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο μαθητή
  7. Το κάπνισμα
  8. Η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου (Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με τους κηδεμόνες τους με τα τηλέφωνα του Σχολείου)
  9. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να μη φέρνουν στο σχολικό χώρο έντυπα ή ηλεκτρονικά πάσης φύσεως τα οποία δεν έχουν σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

 

                                   Αθήνα        25/ 10 /2013

                                                                                                ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

                                                                                                     ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ